Markowe artykuły w cenach obniżonych aż do -80%
Darmowa dostawa dla zamówień na kwotę powyżej 500 złotych
Zmień język:

Ogólne warunki handlowe

 OWH

Ogólne warunki handlowe i informacje dla Klientów

 

Spis treści

A. Ogólne warunki handlowe

1. Zakres obowiązywania

2. Zawarcie umowy

3. Ceny i warunki płatności

4. Warunki dostaw i wysyłki

5. Rękojmia

6. Obowiązujące prawo, właściwość miejscowa sądu i język umowy

7. Zastrzeżenie własności

8. Członkostwo w SportSpar-DealClub

9. Informacje na temat internetowego rozstrzygania sporów

10. Pozostałe postanowienia

11. Postanowienia końcowe

B. Informacje dla Klientów

1. Informacje o tożsamości Sprzedawcy

2. Informacje o podstawowych cechach towaru lub usługi

3. Informacje o zawarciu umowy

4. Informacje o płatności i dostawie

5. Informacje o etapach technicznych prowadzących do zawarcia umowy

6. Informacje o zapisie treści umowy

7. Informacje o technicznych środkach rozpoznawania i korygowania błędów w wprowadzanych danych

8. Informacje o językach, w których można zawrzeć umowę

9. Informacje o kodeksach postępowania, do których stosuje się Sprzedawca

 

A. Ogólne warunki handlowe

1. Zakres obowiązywania

1.1 Niniejsze warunki handlowe firmy Sportspar GmbH (zwanej dalej „Sprzedawcą”) mają zastosowanie do wszystkich umów, które konsument lub przedsiębiorca (zwany dalej „Klientem”) zawiera ze Sprzedawcą w odniesieniu do towarów i/lub usług oferowanych przez Sprzedawcę w jego sklepie internetowym. Niniejszym wyklucza się obowiązywanie warunków Klienta, chyba że uzgodniono inaczej.

1.2 Za konsumenta uważa się każdą osobę fizyczną, dokonującą czynności prawnych w celach, które nie są związane w przeważającej mierze z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna lub prawna lub spółka mająca osobowość prawną, która przy zawieraniu czynności prawnej wykonuje swoją działalność handlową lub zawodową.

2. Zawarcie umowy

2.1 Oferty w sklepie internetowym stanowią niewiążące zaproszenie do złożenia oferty przez Klienta.

 

2.2 Klient może wybrać produkty z oferty sklepu internetowego i umieścić je w wirtualnym koszyku za pomocą przycisku „Do koszyka”. Naciskając przycisk „Zamów z obowiązkiem zapłaty”, Klient składa wiążący wniosek o zakup towarów umieszczonych w koszyku. Przed złożeniem zamówienia Klient może w każdej chwili przejrzeć i zmienić dane. Wniosek można złożyć i przesłać tylko wtedy, gdy Klient zaakceptował niniejsze warunki umowy, klikając przycisk „Zamów z obowiązkiem zapłaty” i tym samym uwzględnił je w swoim wniosku.

 

2.3 Sprzedawca przesyła następnie Klientowi automatyczne potwierdzenie odbioru pocztą elektroniczną, w którym zamówienie Klienta jest ponownie wymienione i które Klient może wydrukować za pomocą funkcji „Drukuj”. Automatyczne potwierdzenie odbioru dokumentuje jedynie, że zamówienie Klienta dotarło do Sprzedawcy i nie stanowi potwierdzenia przyjęcia wniosku. Sprzedawca może przyjąć ofertę Klienta, wysyłając mu potwierdzenie zamówienia w formie papierowej (list) lub drogą elektroniczną (faks lub e-mail) lub dostarczając towar w ciągu pięciu dni. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia.

 

2.4 Przetwarzanie zamówienia i kontakt odbywa się zwykle za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz za pomocą automatycznego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego w celu realizacji zamówienia jest poprawny, tak aby mógł odebrać on

wiadomości e-mail wysyłane przez Sprzedawcę na ten adres. W szczególności, w przypadku korzystania z filtrów SPAM, Klient musi upewnić się, że wszystkie wiadomości e-mail wysyłane przez Sprzedawcę lub osoby trzecie, którym zlecono realizację zamówienia, zostaną dostarczone.

 

3. Ceny i warunki płatności

3.1 Ceny podane przez Sprzedawcę są cenami ostatecznymi i zawierają ustawowy podatek od towarów i usług. Wszelkie dodatkowe koszty dostawy i wysyłki są wyszczególnione osobno w opisie danego produktu.

 

3.2 W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej mogą powstać dodatkowe koszty, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, ponosi je Klient. Należą do nich na przykład koszty transferu pieniędzy przez instytucje kredytowe (np. opłaty za przelew, opłaty za kurs wymiany) oraz opłaty przywozowe lub podatki (np. cła).

 

3.3 Klient może dokonać płatności za pomocą następujących metod: przedpłata, PayPal, karta kredytowa (Unzer) lub Przelewy24.

 

3.4 Zapłata ceny zakupu i kosztów wysyłki w przypadku następujących metod płatności: przelew bankowy, PayPal, karta kredytowa (Unzer) oraz przelew natychmiastowy jest należna natychmiast po zawarciu umowy.

 

3.5 W przypadku wybrania metody płatności „PayPal” płatność zostanie przetworzona przez dostawcę usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (zwanym dalej „PayPal”), zgodnie z warunkami korzystania z systemu PayPal, dostępnymi pod adresem:

 

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full

 

W związku z tym niezbędne jest, aby Klient założył konto PayPal lub już je posiadał.

 

3.6 W przypadku wybrania metody płatności „Zakup na fakturę (przez PayPal Plus)” cena zakupu jest płatna po dostarczeniu i zafakturowaniu towaru. W takim przypadku cena zakupu musi zostać zapłacona bez potrąceń w ciągu 14 (czternastu) dni od momentu otrzymania faktury na rzecz firmy PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg (zwanej dalej „PayPal”). Metoda płatności „Zakup na fakturę (przez PayPal Plus)” wymaga pomyślnego sprawdzenia wiarygodności kredytowej przez PayPal. Jeżeli Klient po sprawdzeniu wiarygodności kredytowej otrzyma możliwość dostawy na fakturę, płatność zostanie przetworzona we współpracy z serwisem PayPal, na który Sprzedawca ceduje swoje roszczenie płatnicze. W takim przypadku Klient może dokonać zapłaty na rzecz PayPal tylko ze skutkiem zwalniającym od zobowiązań. Sprzedawca pozostaje odpowiedzialny za ogólne zapytania Klientów, dotyczące np. towarów, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń i przesyłek w przypadku odstąpienia od umowy oraz not uznaniowych, nawet jeśli wybrano metodę płatności „Zakup na fakturę (przez PayPal Plus)”. Poza tym obowiązują warunki korzystania z PayPal (patrz powyżej), które Klient musi wyświetlić oraz zaakceptować podczas procesu składania zamówienia.

 

4. Warunki dostaw i wysyłki

4.1 Towar wysyłany jest pocztą na adres dostawy wskazany przez Klienta. Przy realizacji transakcji miarodajny jest adres dostawy podany podczas przetwarzania przez Sprzedawcę zamówienia. Dostawca ponosi ryzyko związane z wysyłką, jeśli Klient jest konsumentem.

 

4.2 Koszty wysyłki, zależne od kraju, do którego towar jest dostarczany, a także od rodzaju wysyłki, rozmiaru i wagi zamówionego towaru, są wskazywane w formularzu zamówienia i muszą zostać pokryte przez Klienta, o ile nie skorzysta on z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod adresem https://www.sportrabat.pl/koszt-wysylki. 

 

4.3 Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania dostaw częściowych, jeśli jest to uzasadnione dla danego Klienta. W przypadku dostaw częściowych Klient ponosi koszty wysyłki tylko przy pierwszej dostawie. Jeżeli dostawy częściowe są realizowane na życzenie Klienta, Sprzedawca naliczy koszty wysyłki za każdą dostawę częściową.

 

4.4 Jeśli firma transportowa odeśle towar do Sprzedawcy, ponieważ dostawa do Klienta nie była możliwa, wówczas koszty za niedostarczoną przesyłkę ponosi Klient. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy Klient korzystając z prawa do odstąpienia od umowy odmawia przyjęcia towaru, a także gdy nie ponosi on odpowiedzialności za okoliczności, które doprowadziły do niemożności dostawy lub jeżeli czasowo uniemożliwiono mu przyjęcie oferowanej usługi, chyba że Sprzedawca poinformował go o tym z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

4.5 W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 

4.6 W przypadku odbioru osobistego Sprzedawca najpierw informuje Klienta za pomocą wiadomości e-mail, że zamówiony przez niego towar jest gotowy do odbioru. Po otrzymaniu tej wiadomości Klient może odebrać towar po uzgodnieniu tego ze Sprzedawcą. W takim przypadku nie zostaną naliczone żadne koszty wysyłki.

 

5. Rękojmia

5.1 Dla wszystkich towarów zakupionych w sklepach internetowych obowiązują przepisy ustawowej odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Dla przedsiębiorców okres rękojmi na towary dostarczone przez Sprzedawcę wynosi 12 miesięcy.

 

5.2 Dodatkowa gwarancja na towary dostarczone przez Sprzedającego obowiązuje tylko wówczas, gdy zostało to wyraźnie określone w potwierdzeniu dla danego zamówienia.

 

6. Odpowiedzialność cywilna

6.1 Roszczenia odszkodowawcze Klienta są wykluczone. Nie dotyczy to roszczeń odszkodowawczych Klienta z tytułu narażenia życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu, a także z powodu naruszenia istotnych zobowiązań umownych (zobowiązań podstawowych), jak również z tytułu odpowiedzialności cywilnej za inne szkody wynikające z umyślnego lub spowodowanego rażącym niedbalstwem naruszenia obowiązków przez Sprzedawcę. Istotne zobowiązania umowne to takie, których wypełnienie jest niezbędne do zrealizowania celu umowy.

 

6.2 W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań wynikających z umowy Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jedynie za właściwe dla umowy, przewidywalne szkody, jeżeli zostały one spowodowane nieumyślnie, chyba że chodzi o roszczenia odszkodowawcze Klienta wynikające z narażenia życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu.

 

6.3 Ograniczenia wymienione w punktach 6.1 i 6.2 obowiązują także na korzyść ustawowych przedstawicieli i osób działających w imieniu Sprzedawcy, jeżeli roszczenia zostaną zgłoszone bezpośrednio wobec nich.

 

6.4 Przepisy ustawy o odpowiedzialności za produkt lub oświadczenia gwarancyjne Sprzedawcy pozostają nienaruszone.

7. Zastrzeżenie własności

Dostarczony towar pozostaje własnością Sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty.

 

8. Członkostwo w SportSpar-DealClub

8.1 SportRabat-DealClub to program członkowski dla klientów, który oferuje swoim członkom różne usługi i korzyści. Szczegóły dotyczące programu członkostwa danych usługach i aktualnych cenach członkostwa można znaleźć na stronie informacyjnej. Postanowienia punktu 8 określają wzajemne prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w DealClub.

8.2 Udział w programie członkowskim DealClub jest dobrowolny. Warunkiem decydującym jest ukończenie 18. roku życia. Dopuszczenie do udziału w programie członkowskim SparClub nie może być podstawą roszczeń prawnych. Sprzedawca może odmówić klientowi udziału w programie członkowskim SparClub bez podania przyczyny. W szczególności sprzedawca zastrzega sobie prawo do wykluczenia klientów z udziału w programie członkowskim SparClub w przypadku nadużyć.

8.3 Klient może posiadać jednocześnie tylko jedno członkostwo w DealClub. Nowe członkostwo można zawrzeć dopiero po wygaśnięciu istniejącego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym członkostwa klientowi, który posiada już członkostwo nabyte wcześniej i w razie potrzeby zwróci mu kwoty zapłacone za członkostwo nabyte w późniejszym okresie.

8.4 Aby wziąć udział w programie członkowskim DealClub, klient musi złożyć następującą deklarację zgody: „Niniejszym wyraźnie proszę oraz wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi, będącej przedmiotem zawieranej umowy, przed upływem terminu odstąpienia od umowy. Oświadczam, że jest mi wiadomo, iż po całkowitym wypełnieniu umowy utracę przysługujące mi ustawowo prawo do odstąpienia od umowy”.

8.5 Okres członkostwa w DealClub wynosi sześć miesięcy od momentu jego zawarcia. Członkostwo wygasa po upływie tego okresu bez konieczności anulowania. Członkostwo nie jest automatycznie odnawiane. W okresie trwania członkostwa nie istnieje żadna podstawa prawna do jego wypowiedzenia w trybie zwykłym. Prawo do wypowiedzenia członkostwa ze szczególnie ważnej przyczyny pozostaje nienaruszone.

8.6 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zakończenia programu członkowskiego DealClub, z należytym uwzględnieniem interesów uczestniczących klientów, a także do jego tymczasowego zawieszenia lub zastąpienia go innym programem członkowskim, jeśli jest to konieczne z ważnych powodów. W takim przypadku kwoty już zapłacone za członkostwo zostaną zwrócone klientowi – w razie potrzeby proporcjonalnie do okresu jego trwania.

 

9. Informacje na temat internetowego rozstrzygania sporów

Komisja Europejska udostępnia w Internecie platformę służącą do rozstrzygania sporów drogą elektroniczną. Tak zwana „platforma OS” ma pomóc firmom i konsumentom w rozstrzyganiu poza sądem sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów kupna – sprzedaży lub umów o świadczeniu usług, które zostały zawarte przez Internet. Dostęp do platformy OS można uzyskać pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zasadniczo sprzedawca nie jest ani zobowiązany, ani gotowy do uczestniczenia w postępowaniu pojednawczym przed jednostką rozstrzygania sporów konsumenckich.

 

10. Pozostałe postanowienia

10.1 Klient ma prawo do potrącenia roszczeń wzajemnych tylko wtedy, gdy jego roszczenia zostały prawomocnie stwierdzone lub bezspornie uznane przez Sprzedawcę.

 

10.2 Ponadto Klient jest uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania tylko wówczas, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

 

10.3 Jeżeli na skutek działania siły wyższej, w szczególności klęski żywiołowej, wojny, wojny domowej, ataku terrorystycznego, dostawa lub inna usługa są trwale niemożliwe, obowiązek jej świadczenia przez Sprzedawcę jest wykluczony. Zapłacone już kwoty zostaną niezwłocznie zwrócone przez Sprzedawcę.

 

11. Postanowienia końcowe

11.1 Jeżeli poszczególne postanowienia umowy między firmą Sportspar GmbH a Klientem są lub staną się całkowicie lub częściowo nieskuteczne albo nieważne, to pozostała część umowy pozostaje wiążąca. Strony zobowiązują się do zastąpienia nieskutecznego lub nieważnego postanowienia innym skutecznym postanowieniem, które będzie najbardziej zbliżone do zamierzonego celu gospodarczego. To samo obowiązuje w przypadku braków.

 

11.2 Zmiany lub uzupełnienia umowy między Sprzedawcą a Klientem wymagają formy pisemnej. Zmiana lub anulowania tego wymogu wymaga również formy pisemnej.

 

11.3 Dla wszystkich stosunków prawnych między stronami ma zastosowanie prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W przypadku konsumentów obowiązkowe przepisy kraju, w którym Klient ma miejsce zwykłego pobytu, pozostają nienaruszone.

 

11.4 Jeżeli w przypadku Klienta chodzi o kupca, osobę prawną prawa publicznego lub specjalny fundusz prawa publicznego z siedzibą na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, sądem wyłącznie właściwym, w przypadku wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy, jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W przypadku gdy siedziba Klienta znajduje się poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, sądem wyłącznie właściwym dla wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd właściwy dla miejsca prowadzenia działalności Sprzedawcy, jeżeli umowa lub roszczenia wynikające z umowy można przypisać działalności zawodowej lub handlowej Klienta.

 

11.5 Umowa jest zawierana w języku polskim.

 

B. Informacje dla Klientów

1. Informacje o tożsamości Sprzedawcy

Sportspar GmbH

Gustav-Adolf-Ring 7

04838 Eilenburg

Niemcy

Tel.: + 49 34237007-0

Faks: + 49 34237007-40

E-mail: kontakt@sportrabat.pl

Zarząd: Jevgenij Borisenko, Aleksandr Borisenko

Sąd rejestrowy: Sąd rejonowy w Lipsku, Niemcy

Numer wpisu do rejestru handlowego: HRB 32903

Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z § 27 a niemieckiej ustawy o podatku obrotowym: DE272792878

2. Informacje o podstawowych cechach towaru lub usługi

Istotne cechy towarów lub usług wynikają z odpowiedniego opisu produktu określonego przez Sprzedawcę.

 

3. Informacje o zawarciu umowy

Zawarcie umowy następuje zgodnie z punktem 2 ogólnych warunków handlowych Sprzedawcy (patrz powyżej).

 

4. Informacje o płatności i dostawie

Płatność jest dokonywana zgodnie z punktem 3 ogólnych warunków handlowych Sprzedawcy (patrz powyżej). Dostawa odbywa się zgodnie z punktem 4 ogólnych warunków handlowych Sprzedawcy (patrz powyżej).

 

5. Informacje o etapach technicznych prowadzących do zawarcia umowy

5.1 W celu złożenia oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Sprzedawcy Klient musi przejść przez następujące etapy techniczne:

 

5.1.1 Umieszczenie wybranego artykuł w wirtualnym koszyku

5.1.2 Zalogowanie się do sklepu internetowego przez podanie identyfikatora użytkownika i hasła lub – jeśli konto Klienta jeszcze nie istnieje – dokonanie rejestracji z opcją założenia konta Klienta lub bez

5.1.3 Podanie danych do faktury oraz adresu dostawy

5.1.4 Wybór sposobu płatności

5.1.5 Wybór rodzaju wysyłki

5.1.6 Podsumowanie danych zamówienia

5.1.7 Wysłanie zamówienia

 

5.2 Przyjęcie zamówienia do realizacji odbywa się zgodnie z punktem 2.3 ogólnych warunków handlowych Sprzedawcy (patrz powyżej).

 

6. Informacje o zapisie treści umowy

Sprzedawca dokonuje zapisu treści umowy i wysyła go do Klienta w formie tekstowej (np. za pomocą wiadomości e-mail, faksem lub listem) po wysłaniu zamówienia, wraz z niniejszymi OWH i informacjami dla Klientów. Ponadto tekst umowy jest archiwizowany na stronie internetowej Sprzedawcy i Klient może uzyskać do niego bezpłatny dostęp za pośrednictwem swojego chronionego hasłem konta Klienta, podając odpowiednie dane do logowania, pod warunkiem, że Klient utworzył konto klienta w sklepie internetowym Sprzedawcy przed złożeniem zamówienia.

 

7. Informacje o technicznych środkach rozpoznawania i korygowania błędów w wprowadzanych danych

Przed złożeniem wiążącego zamówienia Klient może na bieżąco korygować wprowadzone przez siebie dane za pomocą funkcji klawiatury i myszy. Ponadto wszystkie wprowadzone dane są jeszcze raz wyświetlane w oknie potwierdzenia przed złożeniem wiążącego zamówienia i również tam można je poprawić za pomocą funkcji klawiatury i myszy.

 

8. Informacje o językach, w których można zawrzeć umowę

W celu zawarcia umowy dostępny jest język polski.

 

9. Informacje o kodeksach postępowania, do których stosuje się Sprzedawca

Sprzedawca spełnia kryteria jakości Trusted Shops, które są dostępne w Internecie pod adresem http://www.trustedshops.de/shopbetreiber/qualitaetskriterien.html.

 

10. Gratisowe artykuły w przypadku zwrotów

Jeżeli nabywca w ramach akcji promocyjnej, zależnej od wartości zakupów, otrzymał darmowy przedmiot, wówczas jest on zobowiązany do zwrotu również tego gratisowego towaru, jeśli wartość sprzedaży spadnie poniżej wartości promocyjnej z powodu zwrotu.